Design a site like this with WordPress.com
Začít

Daniel Churchill: Digital Resources for Learning / critical review

Four reading text is about online education of digital resources for learning. In summarize I read the first chapter about Educational reforms, learning-centred education and digital resources for learning. In the second chapter I read about Information display resources and the last third chapter about Concept representation resources. Basically all of the reading text about... Continue Reading →

Vzdělávání žáků podle míry jejich mentálního postižení

V tomto čtvrtém reflektivním příspěvku se zaměřím na možnosti vzdělávání u žáků s různorodou úrovní mentálního postižením a to na spektru nejvíce zasažené úrovně mentálního postižení u žáků na základních školách a pak na úrovni specifických poruch učení u žáků na středních školách. Nejdříve si ale objasníme klíčové termíny podle míry postižení. Mentální postižení je... Continue Reading →

Jaké je hodnocení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V tomto třetím reflektivním článku se zaměříme na konkrétní typy hodnocení jako je sumativní a formativní a také jaké hodnocení upřednostňují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve zkr. SVP. Za sumativní hodnocení považujeme takové hodnocení, kde je klíčovým aspektem klasifikační hodnocení na základě písemných testů nebo ústního zkoušení. Takové hodnocení zaujímá tradiční přístup, jak hodnotit... Continue Reading →

Jaká je motivace žáků v závislosti na jejich sebehodnocení

Pro svůj druhý reflektivní článek jsem si zvolila za téma motivaci žáků ve školním prostředí v souvislosti s jejím sebehodnocením, poněvadž to velmi úzce souvisí. Sebehodnocení se odráží na žákovu vlastní motivaci k učení, aby dané látce skutečně porozuměl. Na základě sebehodnocení je pak žák schopen určit své kvality a eliminovat tak své nedostatky při... Continue Reading →

Autoregulace učení u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Pro svůj první reflektivní článek jsem si zvolila téma autoregulace učení, poněvadž mě toto téma zaujalo už dříve po absolvování předmětu psychologie v online vzdělávání, kde jsem o tom napsala krátké úvodní pojednání a v tomto předmětu bych to chtěla dále rozvést a zamyslet se hlouběji nad problematikou, jak je na autoregulaci učení pohlíženo u... Continue Reading →

Philip C Candy: Linking Thinking self-directed learning in the digital age/critical review

For the next reading, I chose three chapters of the book Linking Thinking about self-directed learning. The first chapter is about Self-directed Learning: Online and Offline, the second chapter is about Competence: Developing a Range of Vital Skills and the last chapter is about Evaluating Sources and Resources. According to my opinion, my selected chapters are each other related,... Continue Reading →

Můj výběr systému organizace znalostí

V rámci prvního úkolu do předmětu organizace znalostí jsme měli identifikovat dle našeho výběru libovolný systém organizace znalostí, který je dostupný na internetu, zkusit si o něm najít informace v jiných elektronických zdrojích a krátce tento systém popsat. Pro tento úkol mě hned napadla wikipedie, kterou všichni dobře známe jako elektronickou encyklopedii, která je mezi... Continue Reading →

Závěrečná reflexe

V tomto příspěvku stručně shrnuji závěrečnou reflexi úspěšně absolvovaného povinného předmětu angličtiny pro informační studia a knihovnictví. Tento předmět měl podobu spíše semináře než přednášky, kde nám vyučující zadávala různá oborová témata, na která jsme vypracovávala cvičení nebo jsme aktivně vstupovali při debatách ve skupině nebo v celé třídě. Z osobního hlediska musím říct, že... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Nahoru ↑